Laboratuvar ekipmanları ve laboratuar malzemeleri ve kimyasalları – Daneshvar Shimi Company’nin resmi web sitesi

laboratory instruments distributor

实验室化学品-工业化学品-培养基

Daneshvar Shimi Company实验室和工业化学品,工业化学品和培养基的进口商。 该公司配备了卫生部食品药品实验室,标准办公室实验室,食品研究所实验室,饮料和饮料工厂实验室,面食蛋糕和面粉和面粉工厂实验室,香肠和香肠生产实验室以及牛奶和乳制品工厂实验室。 已经成为。

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 乙醇

 2. 乙醇胺

 3. 乙酸乙酯

 4. 乙基甲基酮

 5. 乙二胺

 6. 乙二醇

 7. 肾上腺素

 8. 阿拉伯糖

 9. 整倍体

 10. 芦笋

 11. 醋酸铵

 12. 醋酸钡

 13. 醋酸汞

 14. 强化
实验室和工业化学品 - مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 甘露糖

 2. 甘露醇

 3. 二甲基亚砜

 4. 二甲基乙二肟

 5. 核糖

 6. 氧化亚锥

 7. 明胶

 8. 蔗糖

 9. 无钠

 10. 水杨酸钠

 11. 亚硒酸钠

 12. 氮过氧化钠

 13. 氢氧化钠
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 醋酸钠

 2. 醋酸钙

 3. 醋酸汞

 4. 醋酸铜

 5. 醋酸镍

 6. 淀粉

 7. 阿斯顿

 8. 乙腈

 9. 硬脂醇

 10. 乙炔斯坦

 11. 乙二酰氯

 12. 天冬氨酸

 13. 硬脂酸

 14. 醋酸
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 山梨糖醇

 2. 硫酸铝

 3. 硫酸铵

 4. 硫酸钾

 5. 硫酸铝钾

 6. 硫酸锌

 7. 硫酸钠

 8. 硫酸铜

 9. 硫酸银

 10. 亚硫酸钠

 11. 氰化钾

 12. 氰化钠

 13. 柠檬酸钠
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 抗坏血酸

 2. 草酸

 3. 油酸

 4. 苯甲酸

 5. 硼酸

 6. 高氯酸

 7. 丙酸

 8. 苦味酸

 9. 单宁酸

 10. 巯基乙酸

 11. 三氯乙酸

 12. 水杨酸

 13. 磺胺酸

 14. 硫酸
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 环己醇

 2. 硅胶

 3. 甲醛

 4. 甲酰胺

 5. 果糖

 6. 氟化钾

 7. 氟化钠

 8. 苯酚

 9. 苯酚排斥

 10. 酚酞

 11. 苯酚肼

 12. 苯丙氨酸
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 邻苯二甲酸

 2. 甲酸

 3. 磷酸

 4. 盐酸

 5. 乳酸

 6. 钼酸

 7. 氢氟酸

 8. 盐酸

 9. 氧化铝

 10. 氧化锑

 11. 氧化铁

 12. 氧化锌

 13. 氧化钴

 14. 氧化钙
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت

实验室和工业化学品及培养基

 1. 氧化银

 2. 琼脂

 3. 琼脂糖

 4. 草酸钾

 5. 草酸钠

 6. 正庚烷

 7. 正己烷

 8. 苯胺

 9. 橙色G.

 10. 尿素

 11. 乌雷兹

 12. 间苯二甲酸

 13. 异辛烷

 14. 乙酸异戊酯
شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 异戊醇

 2. 异丁烯

 3. 缓冲液pH

 4. 溴乙烷

 5. 苯酚蓝

 6. 贝莫克唑绿色

 7. 溴化铵

 8. 溴酸钠

 9. 苯甲醛

 10. 苯甲醇

 11. 汽油苄基

 12. 丁烷

شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 苯基异氰酸酯

 2. 酪蛋白

 3. 咖啡因

 4. 碳酸铵

 5. 碳酸钡

 6. 碳酸钾

 7. 碳酸钠

 8. 碳酸钙

 9. 碳酸锂

 10. 铬酸钠

 11. 水晶紫

 12. 苯甲醇

شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 氯酸钠

 2. 氯苯

 3. 氯仿

 4. 氯甲烷

 5. 氯化铵

 6. 氯化钾

 7. 氯化钠

 8. 氯化钙

 9. 氯化镍

 10. 克劳迪乌斯

 11. 刚果红

 12. 半乳糖

 13. 3,4-二甲苯酚

 14. 甘氨酸
شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 石蜡

 2. 肽类

 3. 胃蛋白酶

 4. 磷酸二氢钾

 5. 高碘酸钾

 6. 六氟氰化钾

 7. 硫酸氢钾

 8. 石油苯

 9. 过氧化钡

 10. 高锰酸钾

 11. 丙烷

 12. 聚乙二醇

 13. 聚乙二醇1000

 14. 聚乙二醇2000
شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 葡萄糖

 2. 甘油

 3. 麦芽糖

 4. 甲醇

 5. 苯甲酸甲酯

 6. 丙酸甲酯

 7. 甲基红

 8. 水杨酸甲酯

 9. 甲酸甲酯

 10. 甲基紫

 11. 水星(水星)

 12. 杀虫剂

 13. 钼酸钠

شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 聚乙二醇6000

 2. 聚乙烯醇

 3. 铁粉

 4. 邻苯三酚

 5. 吡啶

 6. 四氯化碳

 7. 四联体

 8. 四氯乙烯

 9. 四氢呋喃

 10. 三乙醇胺

 11. 胰蛋白酶

 12. 钨酸钠

 13. 甲苯

 14. 甲苯胺蓝
شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 硝酸铵

 2. 硝酸钡

 3. 硝酸钾

 4. 硝酸钠

 5. 硝酸银

 6. 硝基苯

 7. 亚硝酸钠

 8. 茚三酮

 9. 新fu

 10. 七钼酸铵

 11. 正庚烷

 12. 过氧化氢

 13. 氢氧化钾

 14. 氢氧化钡
 15. 氢氧化钙

 16. 组氨酸
 17. 碘化钠

شیشه الات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاه

实验室玻璃器皿和实验室耗材

 1. 吐温20

 2. 双床房40

 3. 吐温80

 4. 硫代乙酰胺

 5. 定理

 6. 硫代硫酸钠

 7. 硫氰酸铝

 8. 硫氰酸汞

 9. 二乙醇

 10. 我们正在切割钢材

 11. 乙醚

 12. 磷酸氢二钠

 13. 二氯丁烷
 14. 钾盐

 15. 碘酸钠

 16. 碘化汞

Address of Daneshvar Shimi:
Tehran-Shahid Sattari Highway-Payambar Markazi St.

Motahhari St.-5-First Floor-Unit 1

Email: info@d-chemi.com

Website: www.d-chemi.com

Food industry laboratory equipment

Oil and gas laboratory equipment

Agricultural laboratory equipment

Water and wastewater laboratory equipment

Pharmaceutical laboratory equipment

Genetics laboratory equipment

Research laboratory equipment

Paint and resin laboratory equipment

Polymer and plastic laboratory equipment

Packaging laboratory equipment

Laboratory and consumer glassware

Laboratory and industrial chemicals

该网站的所有权利和内容均属于Daneshvar Shimi Arian Company,不得使用

امتیاز دادن به برگه