به وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی خوش آمدید

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک - لوازم آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک و مواد شیمیایی آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک و لوازم آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک و مواد شیمیایی آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک می باشد .آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاه پژوهشگاههای مواد ، آزمایشگاههای پژوهشگاه پلیمر و آزمایشگاه پژوهشگاه پلاستیک و لاستیک ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید مواد پلاستیکی ، آزمایشگاههای تولید مواد پلیمری و آزمایشگاههای کارخانجات تولید لاستیک توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک و لاستیک

دستگاه شاخص جریان مذاب MFI
دستگاه شاخص جریان مذاب MVR
دستگاه ایزورد - چارپی
دستگاه وی کات
دستگاه تست سایش
دستگاه تست جوش پروفیل
دستگاه تست سفتی حلقوی لوله
دستگاه تست ضربه لوله اتوماتیک
دستگاه تست فشار و کشش و خمش
کپیلاری رئومتر
دستگاه ESCR
تانسیومتر کشش سطحی
دستگاه DSC/TGA

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و پلاستیک و لاستیک

جذب اتمی
دستگاه FTIR
آنالیزور لاستیک
دستگاه رزیلیانس (جهندگی)
دستگاه سختی سنج
دستگاه تست خستگی لاستیک
دستگاه تست سایش لاستیک
مواد شیمیایی مربوطه


021-44024406-8

تماس مشاوران بخش فروش

شنبه تا چهارشنبه

از 8 صبح الی 16:30 ما فعال هستیم

30,000 آزمایشگاه

به ما اعتماد کردند