به وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی خوش آمدید

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - لوازم آزمایشگاه نفت- تجهیزات ازمایشگاه روغن و گریس و مواد شیمیایی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی و روغن و گریس و لوازم آزمایشگاه نفت و گاز  و مواد شیمیایی آزمایشگاه نفت و گاز و روغن و گریس می باشد .آزمایشگاههای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ،آزمایشگاههای همکار استاندارد ، آزمایشگاه پالایشگاهها ، آزمایشگاههای پژوهشگاه نفت ، آزمایشگاههای شرکت های نفتی  ، آزمایشگاههای کارخانجات روغن و گریس توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

ستگاه تست نقطه ذوب Melting Point
دستگاه تست نقطه انجماد ASTM D1177
دستگاه تست نقطه اشتعال به روش باز ASTM D92
دستگاه تست نقطه اشتعال به روش بسته ASTM D93
رنگ سنج مواد نفتی پتروشیمی ASTM D156
رنگ سنج Saybolt
کمپراتور رنگ سنجی ASTM D1500
دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام
ویسکوزیمتر کینماتیک ASTM D445
حمام ویسکوزیمتر ( بن ماری ویسکوزیته )
دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته در سرما
بن ماری سیرکولاتور( حمام سیرکولاسیون )
دستگاه تعیین نقطه آنیلین

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

دستگاه دانسیتومتر
دستگاه تست میزان خوردگی مس توسط محصولات نفتی
دستگاه گام تستر
دستگاه تعیین میزان خورندگی گاز مایع
دستگاه تست نفوذ پذیری در روغن و گریس
دستگاه اکتان انالایزر جهت تعیین عدد اکتان
دستگاه مرکاپتان آنالایزر
دستگاه تست آب موجود در محصولات نفتی
دستگاه تعیین تست ناخالصی برای نفت خام و مشتقات نفتی
دستگاه سانتریفیوژ مواد نفتی
اسپکتروفتومتر UV VIS
مادون قرمز FITR
جذب اتمی شعله و کوره (اتمیک ابزربشن)

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

دستگاه تعیین نقطه ابری شدن
دستگاه تعیین نقطه ریزش ASTM D97
تقطیر اتوماتیک نفتی ASTM D86
دستگاه تقطیر نیمه اتوماتیک 2 خانه
دستگاه تقطیر در سرما
دستگاه تعیین میزان خاکستر در مواد نفتی مطابق با استاندارد ASTM D482
دستگاه تعیین پایداری بنزین در برابر اکسیداسیون
دستگاه تعیین میزان اسیدی بودن مواد نفتی
دستگاه تعیین فشار بخار محصولات نفتی
دستگاه تست نقطه دودزدایی برای نفت
دستگاه تعیین تست کف کردن نفت و روغن
دستگاه تعیین تست کف کردن روغن و گریس در دمای بالا
دستگاه تست پایداری روغن در برابر اکسیداسیون

تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز

کروماتوگراف گاز GC
کروماتوگراف مایع HPLC
تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی مایعات نفتی
پتانسیومتر
کارل فیشر تیتراتور
مواد شیمیایی مربوطه
021-44024406-8

تماس مشاوران بخش فروش

شنبه تا چهارشنبه

از 8 صبح الی 16:30 ما فعال هستیم

30,000 آزمایشگاه

به ما اعتماد کردند