به وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی خوش آمدید

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی - لوازم آزمایشگاه تحقیقاتی و مواد شیمیایی آزمایشگاه تحقیقاتی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و لوازم آزمایشگاه تحقیقاتی و مواد شیمیایی آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد .آزمایشگاههای تحقیقاتی وزارت علوم ، آزمایشگاههای تحقیقاتی پیشرفته ، آزمایشگاههای پژوهشگاههای علمی  ، آزمایشگاههای پژوهشی ، توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی

اسپکتروفتومتر UV-VIS تک پرتویی (یووی-ویزیبل)
اسپکتروفتومتر UV-VIS دوپرتویی (دابل بیم)
اسپکتروفتومتر NIR
اسپکتروفلوریمتر
اسپکتروفتومتر فلورسنس
جذب اتمی (اتمیک ابزرپشن) شعله و کوره
مادون قرمز فوریه FTIR به همراه قرص ساز دستی
دستگاه مزدوج القایی ICP
دستگاه ICP-MS
کروماتوگراف مایع HPLC دو حلاله
کروماتوگراف مایع HPLC چهار حلاله
کروماتوگراف گازی GC با دتکتورهای FID-TCD-ECD-NPD
کروماتوگراف گازی به همراه دتکتور جرمی GC MS

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی

پارتیکل سایز انالایزر Particle size analyzer مایعات
آنالایزر حرارتی DSC و انالایزر DSC/TGA/STA
فرمانتور آزمایشگاهی و فرمانتور صنعتی
تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس Contact Angle
دستگاه XRF رومیزی و پرتابل
دستگاه XRD رومیزی
دستگاه رزونانس مغناطیس هسته NMR
میکروسکوپ الکترونی SEM
میکروسکوپ الکترونی TEM
میکروسکوپ نیروی اتمی AFM
میکروسکوپ الکترونی FESEM
دستگاه EDXRF

021-44024406-8

تماس مشاوران بخش فروش

شنبه تا چهارشنبه

از 8 صبح الی 16:30 ما فعال هستیم

30,000 آزمایشگاه

به ما اعتماد کردند