به وب سایت رسمی شرکت دانشور شیمی خوش آمدید

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب - لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب و لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب و مواد شیمیایی آزمایشگاه آب و فاضلاب می باشد .آزمایشگاههای آب و فاضلاب در استانها ، آزمایشگاههای ادارات استاندارد ، آزمایشگاههای مرکز تحقیقات آب ، آزمایشگاههای کارخانجات تولید آب معدنی ، آزمایشگاههای آب غذا و دارو وزارت بهداشت  توسط این شرکت تجهیز شده اند.

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

PH متر رومیزی
PH متر پرتابل قابل حمل
EC متر رومیزی
EC متر پرتابل قابل حمل
TDS متر رومیزی و پرتابل
اکسیژن متر رومیزی
کدورت سنج رومیزی و کدورت سنج پرتابل
اکسیژن متر پرتابل قابل حمل
BOD متر شش خانه
راکتور COD به همراه فتومتر
اسپکتروفتومتر تخصصی آب شناسی
فلیم فتومتر 5 کاناله
دستگاه تعیین نیتروژن (کلدال هضم و تقطیر)

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

 
ION کروماتوگراف ( کروماتوگراف یونی)
کروماتوگراف گازی GC
کروماتوگراف جرمی GC-MS
اتمیک ابزربشن (جذب اتمی)
کروماتوگراف مایع HPLC
آون ( فور) و آون فن دار
  انکوباتور و انکوباتور یخچالدار و CO2 انکوباتور
ترازوی دقیق آزمایشگاهی
آب مقطر گیری یکبار تقطیر و دوبار تقطیر
هیتر استایرر
هود میکروبی
هود شیمیایی

021-44024406-8

تماس مشاوران بخش فروش

شنبه تا چهارشنبه

از 8 صبح الی 16:30 ما فعال هستیم

30,000 آزمایشگاه

به ما اعتماد کردند